Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Major, 26 - 25530 Vielha (Lleida)

I. DENOMINACION, CAPACITAT E OBJÈCTE.

Article 1èr.

Constituís ua Fondacion privada (sosmetuda ara Legislacion dera Generalitat de Catalunya) benefico, artistica, culturau, de caractèr particular e privat e naturalesa permanenta, sense ànim de lucre, que se nomente “Fondacion Privada deth Musèu Etnologic dera Val d’Aran” e qu’a compdar d’ara se nomentarà “Era Fondacion”.

Article 2au.

Era Fondacion a ua personalitat juridica pròpria e plea de capacitat juridica e d’obrar, e per tant poderà aquirir, mantíer, possedir, administrar, dispausar, alienar, gravar e permutar bens de tota sòrta, celebrar tot gènere d’actes e contractes, obligar-se, compareisher en judici, en tot exercitar accions e excepcions e comparéisher atau madeish deuant quinsevolh organisme e dependéncia dera Administracion publica.

Article 3au.

Era Fondacion se regirà pera volentat des fondadors, expressada en aguesti estatuts, e pes acòrds deth Patronat, eth quau serà eth solet interprèt d’aquera volentat, en tot enténer que per exprèssa disposicion des fondadors, eth compliment dera sua volentat demore ena fe e consciéncia deth Patronat.

Article 4au.

Era Fondacion aurà eth sòn domicili sociau en Vielha (Val d’Aran, Lhèida), districte postau 25530, Tor deth Generau Martinhon, carrèr Major num. 26, segontes document complementari de 21/03/84 de donacion des cases pes senhors M. Isabel e Xavier Farré ara Generalitat de Catalunya.

Article 5au.

Era Fondacion a per objècte contribuïr en foncionament deth Musèu Etnologic dera Val d’Aran, en tot procurar remassar e sauvar toti aqueri elements referents ath passat: istòria, arqueologia, costums, e lengua pròpria dera Val d’Aran, ben en tot aquerir es nomentadi elements e en tot procedir ara sua custòdia, o ben prenent-les en depaus entara sua conservacion e exibicion, maugrat que consèrven era sua proprietat es que son titolars des madeishi.
Atau madeish possarà era organisacion d’actes culturaus, estudis e trabalhs de caractèr scientific e publicacions relacionades damb era Val d’Aran.

Article 6au.

Era lengua  pròpria dera Fondacion ei er aranÊs.

II. PATRONAT DERA FONDACION

Article 7au.

Era representacion e govèrn dera Fondacion, atau com era administracion e disposicions des sòns bens, correspon ath Patronat.

Article 8au.

Eth Patronat se compausarà a compdar d’un minim de cinc membres.

Article 9au.

Eth Patronat s’ajustarà en çò que hè ara sua gestion economica, alienacion e gravamèn de bens, aqueriment de bens e operacions de credit, a çò que dispause era vigenta legislacion, Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions que sigue de preceptiua e inenudibla aplicacion.

Article 10au.

Eth Patronat escuelherà laguens deth sòn sen un President, un Vicepresident, un Secretari, un Comptable e un Tresaurèr.

Article 11au.

Es cargues deth Patronat son merament aunorifics e totaument de franc e gratuĂŻts.

Article 12au.

Era duracion des cargues deth Patronat serà 5 ans, renovable entà un maxim de dus periòdes. Aguesta renovacion se portarà a tèrme laguens d’ua amassada deth Plen deth Patronat .

Article 13au.

Produsida era vacanta de quinsevolh cargue, se procedirà en un plaç maxim de 3 mesi ath nomenament deth successor mejançant acòrd des restants Patrons per majoria de vòts.

Article 14au.

Eth Patronat s’amassarà tostemp que sigue de besonh entath foncionament dera Fondacion e quan calgue préner un acòrd en matèria reservada ara sua competéncia.
Es acòrds s’adoptaràn per majoria des vòts validament emesi, en tot èster decisòri eth vòt de qualitat deth President en cas d’empat e en tot èster indispensable, coma minim, era concurréncia de tres vòts favorables.
De cadua des amassades, eth Secretari estenerà era acta corresponenta, que signaràn eth President e eth Secretari que poderà èster aprovada ena madeisha amassada o ena pròplèu amassada coma prumèr punt dera orde deth dia e s’inscriuerà en libre corresponent.

Article 15au.

Eth President deth Patronat convocarà es amassades deth madeish, les presidirà, dirigirà es debats e executarà es acòrds. En cas d’abséncia o impossibilitat lo substituirà eth Vicepresident.
Eth President demorarà obligat a convocar era amassada deth Patronat tostemp qu’ac sollicite un des Patrons, e se passen 15 dies sense convocar era amassada, aguesta poderà èster convocada peth Patron sollicitant dera madeisha.

III.- COMPETÉNCIA

Article 16au.

Era competéncia deth Patronat s’estien a tot aquerò que concernís ath regim, govèrn, administracion e representacion dera Fondacion, sense cap d’excepcion; ara interpretacion des presents Estatuts e ara resolucion de totes es incidéncies legaus e circonstàncies que se presentèssen.
Pr’amor d’açò, li corresponerà er exercici de toti es actes e negòcis juridics corncernents ara representacion e govèrn dera Fondacion, atau coma ara administracion des bens qu’intègren eth sòn patrimòni, rendes e productes e ar exercici de toti es sòns drets e accions, sense mès limitacions qu’es especificament establides entà cada cas pera Lei.

Article 17au.

Eth Patronat s’amassarà obligatòriament pendent eth prumèr semèstre de cada an naturau, entar examèn e aprobacion des compdes der exercici anterior e der inventari-balanç qu’anuaument aurà de formular eth President, e tara aprobacion, en sòn cas, deth pressupòst deth nau exercici, que coincidirà tamb er an naturau.
S’amassarà damb caractèr extraordinari tostemp qu’ac estime oportun eth President o ac sollicite un Patron, per aplicacion der article 15.

Article 18au.

Cada Patron aurà un vòt, e non poderà hèr-se representar per un aute Patron.

Article 19au.

Eth Patronat poderà foncionar en Plen o mejançant ua Comission Executiua formada peth President, Vicepresident e Secretari.

Article 20au.

Ath delà des foncions nomentades en art.16, corresponerà ath Plen dera Fondacion conÊisher es aspèctes segßents:

a)Examinar es trabalhs e recĂŠber es comunicacions des membres dera Fondacion e deliberar damb eri.

b)Orientar, damb caractèr generau, es trabalhs dera Fondacion e establir eth sòn regim o reglament interior.

c)Acordar era creacion de seccions entar estudi de tèmes o qßestions especiaus.

d)Adscríuer as trabalhs dera Fondacion as joeni estudiosi, damb vocacion peth trabalh d’aguesta, e organizar corsi de divulgacion.

e)Contribuïr damb eth sòn assessorament ath desvolopament deth Musèu Etnologic dera Val d’aran, damb recuelhuda de toti es elements interessants tara sua finalitat.

f)Balhar era sua aprobacion ath nomenament de membres numeraris e aunorifics.

g)Acceptar es renóncies tacites o exprèsses des membres numeraris.

Article 21au.

Eth plen dera Fondacion serĂ  informat deth nomentament des cargues deth Patronat.

Article 22au.

Seràn membres aunorifics aqueres persones que pes sòns merits en orde culturau e en relacion ar objècte d’aguesta Fondacion, acrediten aguest public reconeishement e aunor, a critèri deth Patronat refrendat peth Plen. Aguesti membres auràn votz sense vòt.
Seràn membres deth Plen es membres dera Fondacion qu’agen obtengut eth sòn ingrès e se placen ath corrent des sues obligacions sociaus.

Article 23au.

Correspon ath President e en sòn defècte ath Vicepresident:

a)Representar era Fondacion, en judici o dehòra d’eth, exceptat es cassi en qué eth Patronat nomente un representant especiau.

b)Sosméter ara amassada deth Patronat en Plen, es Compdes, Balanç-Inventari e Memòria explicatiua des activitats desvolopades, pendent er exercici anterior, atau coma eth pressupòst e eth plan d’activitats deth nau exercici.

c)Totes es autes foncions que li atribuĂŻsquen aguesti Estatuts.

Article 24au.

Eth secretari custodiarà es libres e documents, estenerà es actes e liurarà es certificacions damb eth vist e platz deth President e en sòn defècte, deth Vicepresident; es actes se reflectiràn en libre d’Actes en tot remercar eth desvolopament en cadua des sessions e eth tèxte literau des acòrds que se prenguen.

Eth Tresaurèr portarà era comptabilitat ena forma que determine eth Patronat e era vigenta legislacion, damb un libre de Compdes a on se reflectiràn toti es compdes dera Fondacion, damb expression detalhada des ingrèssi e es despenes.
Eth Comptable efectuarĂ  era revision des compdes e collaborarĂ  ena informacion que se sosmeterĂ  ath Patronat.

IV. PATRIMÒNI E REGIM ECONOMIC

Article 25au.

Eth Patrimòni dera Fondacion pòt èster constituït per tota sòrta de bens, plaçadi en quin lòc que sigue.

Article 26au.

Eth capitau adscrit ath compliment des fins dera Fondacion, consistís en ua quantitat de 6.000 €, representadi per 3.000 € de capitau iniciau e era rèsta per aportacions des membres e quinsevolha auta dotacion que se recebe, en tot poder acceptar eréncies e legats, donatius de tota sòrta e subvencions fixes o periodiques.

Article 27au.

Es bens e es rentes dera Fondacion s’enteneràn afectats e adscrits, d’ua manèra dirècta o indirècta, ara realizacion des sòns objectius.

Article 28au.

Eth Patronat poderà en tot moment e toti es còps que sigue de besonh, segontes aquerò qu’aconselhen es conjuntures economiques, hèr es transformacions e modificacions que considère de besonh o convenientes enes inversions deth sòn capitau e esvitarà qu’aguest, encara que mantengue eth sòn valor nominau, se redusisque en sòn valor efectiu o de poder adquisitiu, tot açò damb es requisits dera legislacion vigenta.

Article 29au.

Entà garantisar era sauvaguarda des bens que constituïssen eth patrimòni dera Fondacion, s’observaràn es següentes règles:

a)Es bens immòbles e drets reaus s’inscriuiràn en Registre dera Proprietat a nòm dera Fondacion.

b)Es valors se depositaràn, a nòm dera Fondacion, en establiment bancari designat peth Patronat.

c)Es auti bens mòbles, es títols de proprietat, es resguards des deposits, d’auti documents acreditatius deth domini, posession, usatge e gaudiment,

d)o quinsevolh aute dret deth que sigue titolar era Fondacion, seràn custodiats peth Patronat o pes persones enes quÊ se delègue.

e)Toti es bens dera Fondacion s’inventariaràn en libre-registre deth Patrimòni, que serà a cargue deth Patronat e en qué se consignaràn es circonstàncies precises tara sua identificacion e descripcion.

Article 30au.

Eth Patronat formarà cada an naturau un pressupòst d’ingrèssi e despenes entar exercici següent.
Eth Pressupòst d’ingrèssi comprenerà era relacion de toti es rendiments que se preveigue qu’an de produsir es bens dera Fondacion, en tot calcular-les damb critèri previsor e prudent.
Eth pressupòst de despenes comprenerà era prevision des qu’auràn de realizar-se pendent er exercici, en tot includir, coma minim, era expression des de produccion, conservacion, assegurança deth patrimòni dera Fondacion; es deth personau, materiau e d’autes d’administracion; es d’amortisacion des valors deth patrimòni per depreciacion o pèrta des madeishi e globaument es quantitats qu’agen d’aplicar-se as fins dera Fondacion.
Pendent eth cors der exercici, eth Patronat poderà introdusir en pressupòst es modificacions qu’estime de besonh o convenientes, tà acomodar-les as besonhs e atencions que s’agen de curbir.
Quinsevolha des modificacions que se hèsquen en pressupòst, an de verificar-se en tot complir toti es requisits de besonh e exigits pera actuau legislacion, tara aprobacion iniciau deth nomentat pressupòst.

Article 31au.

Ara fin de cada exercici, eth Patronat formarà un estat de situacion qu’exprèsse es resultats dera aplicacion deth corresponent pressupòst.

V. DES RELACIONS CULTURAUS

Article 32au.

Era Fondacion mantierà relacions damb aqueres Institucions pariones de d’autes localitats e paisi que se jutge convenient, en tot procurar er escambi.
D’una manèra especiau mantierà intim contacte damb totes es institucions culturaus, escòles, associacions e organismes, laguens e dehòra dera Val d’Aran, prebotjarà eth sòn creishement e desvolopament, e fomentarà era sua estima publica.

VI. MODIFICACION E EXTINCION.

Article 33au.

Era modificacion des Estatuts dera Fondacion requerirà eth vòt favorable de mès dera meitat des membres deth Patronat.

Article 34au.

Era Fondacion s’extinguirà quan se produsisque causa legau entad aquerò, o quan se decidisque per votacion majoritària deth Plen, damb obligacion de sosméter eth nomentat acòrd d’extincion ath Protectorat dera Generalitat de Catalunya.
Extinguida era Fondacion, es bens que resulten des compdes finaus se destinarĂ n a Fondacions, o entitats publiques o privades escuelhudes peth Plen dera Fondacion, sense Ă nim de lucre e tamb finalitats analogues.

VII. DISPOSICION ADDICIONAU

Article 35au.

Totes es accions que s’agen aprovat per auança ad aguesti Estatuts e non vagen contra es madeishi, demoren corroborats.
Disseny web: Arluk Software, S.L.